Taxe judiciare de timbru

Calculeaza taxa judiciara de timbru (valabil doar pentru actiuni si cereri evaluabile in bani)

RON * pentru actiuni si cereri evaluabile in bani


Extras din norma juridic─â

TAXA JUDICIARA DE TIMBRU
- RON-

Art. 2 (1) Acţiunile şi cererile evaluabile în bani, introduse la instanţele judecătoreşti, se taxează astfel:

x

a) până la valoarea de 38,80 lei

2

b) între 38,81 lei şi 388 lei

2 lei + 10% pentru ce depăşeşte 39 lei

c) între 388,01 lei şi 3.879,00 lei

37 lei + 8% pentru ce depăşeşte 388 lei

d) între 3879,01 lei şi 19.394,80 lei

316 lei + 6% pentru ce depăşeşte 3.879 lei

e) între 19.394,81 lei şi 38789,60 lei

1.247 lei + 4% pentru ce depăşeşte 19.395 lei

f) între 38789,61 lei şi 193.948,20 lei

2.023 lei + 2% pentru ce depăşeşte 38.790 lei

g) peste 193.948,20 lei

5.126 lei + 1% pentru ce depăşeşte 193.948 lei

(2) .......... Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de ......... 1), indiferent de valoarea contestată

1941)

Art. 3 Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxează astfel:

x

a) cereri pentru constatarea existenţei sau neexistenţei unui drept, făcute în cadrul art. 111 din Codul de procedură civilă

19

a)1 cereri în anularea sau declararea nulităţii unui act juridic

12

b) cereri care privesc dreptul de folosinţă a locuinţelor sau a unor încăperi, nelegate de plata anumitor sume de bani, precum şi cereri de ordonanţă preşedinţială al căror obiect nu este evaluabil în bani

10

c) cereri pentru stabilirea calităţii de moştenitor, a masei succesorale, cereri de raport, cereri de reducţiune a liberalităţilor şi cereri de partaj

19

d) cereri de recuzare în materie civilă

4

e) cereri de suspendare a executării silite, inclusiv a executării vremelnice, precum şi cereri în legătură cu măsurile asigurătorii

10

f) cereri de perimare şi cereri pentru eliberarea ordonanţei de adjudecare

10

g) contestaţii în anulare

10

h) cereri de revizuire

10

i) acţiuni de grăniţuire, în cazul în care nu cuprind şi revendicarea unei porţiuni de teren

19

j) acţiuni posesorii şi cereri care au ca obiect servituti

19

k) cereri de strămutare în materie civilă

4

l) cereri pentru investirea cu formulă executorie a hotărârilor judecătoreşti pronunţate în ţară sau în alte ţări şi a oricăror alte hotărâri sau înscrisuri prevăzute de lege, care nu sunt executorii potrivit legii

4

m) cereri introduse de cei vătămaţi în drepturile lor printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităţi administrative de a le rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege:

x

- cererea pentru anularea actului sau, după caz, recunoaşterea dreptului pretins, precum şi pentru eliberarea unui certificat, unei adeverinţe sau oricărui alt înscris

4

- cererea cu caracter patrimonial, prin care se solicită şi repararea pagubelor suferite - 10% din valoarea pretinsă, dar nu mai mult de

39

n) cereri pentru refacerea înscrisurilor şi a hotărârilor dispărute, precum şi cereri de repunere în termen

4

o) cereri pentru încuviinţarea executării silite

10

o)1 cereri pentru emiterea somaţiei de plată

39

p) cereri privind instituirea de măsuri asigurătorii asupra navelor şi aeronavelor

388

r) cereri de asistenţă judiciară, formulate de autorităţile străine, dacă prin convenţii internaţionale sau pe bază de reciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţa judiciară internaţională se efectuează gratuit:

x

- înmânarea de acte judiciare sau extrajudiciare

39

- efectuarea de comisii rogatorii

78

s) cereri de înfiinţare a popririi

10

t) cereri pentru eliberarea de către instanţele judecătoreşti de copii de pe hotărârile judecătoreşti, cu menţiunea că sunt definitive sau irevocabile

2

ţ) cereri pentru legalizarea de copii de pe înscrisurile aflate la dosar, pentru fiecare exemplar de copie în parte

1/pagină

ţ1) cereri pentru eliberarea oricăror alte certificate prin care se atestă fapte sau situaţii rezultate din evidenţele instanţelor de judecată sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora

1

u) notificările şi somaţiile comunicate prin executorii judecătoreşti, de fiecare comunicare

4

v) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru supralegalizarea înscrisurilor sau copiilor de pe înscrisuri, destinate a fi utilizate în străinătate

1

x) cereri adresate Ministerului Justiţiei pentru autorizarea traducătorilor şi interpreţilor

19

Art. 4 Cereri pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionării

x

a) cereri pentru înregistrarea partidelor politice

39

b) cereri pentru acordarea personalităţii juridice asociaţiilor fără scop lucrativ, fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor de persoane juridice fără scop lucrativ, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora

19

Art. 5 Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor şi de inventator se taxează după cum urmează:

x

a) cereri pentru recunoaşterea dreptului de autor şi a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora şi repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor şi a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum şi pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora

39

b) cereri pentru recunoaşterea calităţii de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenţie, din contractele de cesiune şi licenţă, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului

39

Art. 6 În materie comercială, se taxează următoarele cereri:

x

a) cereri pentru înregistrarea sau autorizarea societăţilor comerciale, precum şi pentru modificarea actelor constitutive ale acestora, cereri pentru excluderea unui asociat, precum şi cereri de dizolvare şi lichidare a unei societăţi comerciale

39

b) cereri pentru lichidarea poziţiei dominante a unui agent economic

39

c) acţiuni, cereri şi contestaţii introduse în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului şi al Legii nr. 83/1998 privind procedura falimentului băncilor

39

d) cereri pentru contestarea devizului lucrărilor reglementate de art. 67 alin. 3 din Legea nr. 26/1996 (Codul silvic)

19

Art. 7 Taxele judiciare de timbru pentru unele acţiuni şi cereri referitoare la raporturile de familie sunt următoarele

x

a) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei

39

b) pentru cererea de divorţ întemeiată pe art. 38 alin. 3 din Codul familiei, precum şi în cazul în care reclamantul nu realizează venituri sau acestea sunt inferioare salariului minim brut pe ţară

8

c) pentru cererile de stabilire a locuinţei minorilor, formulate potrivit art. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentru cererea de încredinţare a copiilor minori, introdusă separat de acţiunea de divorţ, pentru cererile de reîncredinţare a copiilor minori ulterior divorţului, pentru acţiunea introdusă de un părinte care a recunoscut unul sau mai mulţi copii, în scopul purtării numelui său, precum şi pentru cererile de încredinţare a copiilor minori din afara căsătoriei, formulate potrivit art. 65 din Codul familiei

6

Art. 8 (1) Cererile formulate potrivit Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995 se taxează după cum urmează:

x

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă dintre birourile notarilor publici

8

b) plângeri împotriva încheierii de respingere a cererii de îndeplinire a unui act notarial

8

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public de către Ministerul Justiţiei

4

Art. 81. (2) După plata taxelor succesorale, eliberarea de noi copii de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute la alin. (1) se taxează cu ......... 1)

21)

Art. 82 Cererile formulate potrivit Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, cu modificările şi completările ulterioare, se taxează după cum urmează:

x

a) cereri pentru soluţionarea conflictelor de competenţă între birourile executorilor judecătoreşti

8

b) plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act sau de a efectua o executare silită

8

c) cereri pentru supralegalizarea semnăturii şi a ştampilei executorului judecătoresc

4

Art. 9 (1) Transcrierea sau, după caz, intabularea în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile, pe bază de acte sub semnătură privată, şi a ordonanţelor de adjudecare se taxează în funcţie de valoarea declarată de părţi în act, dar nu mai puţin decât valoarea terenurilor şi construcţiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, astfel.

X

a) până la 388,00 lei

4%, dar nu mai puţin de 4 lei

b) de la 388,01 lei la 1.939,50 lei

16 lei + 3% pentru suma ce depăşeşte 388 lei

c) de la 1.939,51 lei la 3.879,00 lei

62 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 1.940 lei

d) de la 3.879,01 lei la 5.784,40 lei

100,90 lei + 1,5% pentru suma ce depăşeşte 3.879 lei

e) peste 5.784,40 lei

136 lei + 1% pentru suma ce depăşeşte 5.784 lei

(4) Înscrierea drepturilor reale de garanţie (gaj, ipotecă, privilegii, fidejusiuni reale) se taxează cu 1,5% la cuantumul din creanţă garantat, dar nu mai mult de

39

(5) Orice alte transcrieri, înscrieri sau notări în registrele de publicitate a situaţiei juridice a imobilelor, inclusiv radierea drepturilor reale de garanţie

4

(6) Acţiunile şi cererile prevăzute de Decretul-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare şi de Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, altele decât cererile de efectuare a operaţiunilor de publicitate

8

(7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetării registrelor de transcripţiuni şi inscripţiuni şi, după caz, a extraselor sau copiilor de carte funciară

2

Art. 11 (2) Se timbrează cu ......... 1) cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti: ...........

41)

Art. 12. Cererile în vederea declarării recursului în anulare în cauze civile, adresate Ministerului Justiţiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie

8

Art. 13 Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plata taxei judiciare de timbru potrivit legii

8

 

II.ORDONANŢA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată
 - ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE, PRECUM ŞI A ACTELOR ŞI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA TAXELOR DE TIMBRU

LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE

Extras din norma juridică

TAXA DE TIMBRU

-RON-

1. Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social ai dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxează ia valoarea stabilită potrivit art. 4 alin. (1), după cum urmează:1)

x

a) până la 14.517,80 lei

3% dar nu mai puţin de 29 lei

b) de la 14.517,81 lei la 29.148,90 lei

437 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 14.518 lei

c) de la 29.148,91 lei la 58.184,50 lei

728 lei + 1,5% pentru suma ce depăşeşte 29149 lei

d) de la 58.184,51 lei la 291.0354,70 lei

1.164 lei + 1% pentru suma ce depăşeşte 58.185 lei

e) de la 291.0354,71 lei la 582.184,00 lei

3.492 lei + 0,75% pentru suma ce depăşeşte 291.036 lei

f) peste 582.184,00 lei

5.677 lei + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 582.185 lei

2. Autentificarea testamentelor

9

3. Autentificarea actelor de partaj

29

4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare)

9

5. Autentificarea actelor de garanţie, inclusiv a contractelor de ipotecă

12

6. Autentificarea contractelor de comodat şi închiriere de bunuri

0,5% din valoarea bunurilor declarate de părţi sau, după caz, clin cuantumul chiriei declarate de părţi, dar nu mai puţin de 15 lei

7. Autentificarea procurilor

6

8. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este evaluabil în bani, necuprinse la pct. 1-8

0,5% din valoarea declarată de părţi, dar nu mai puţin de 15 lei

9. Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor comerciale, precum şi a actelor de modificare a acestora

29

10. Autentificarea actelor constitutive ale societăţilor agricole, precum şi a actelor de modificare a acestora

12

11. Autentificarea actelor de constituire şi a statutelor asociaţiilor fără scop patrimonial şi ale fundaţiilor, inclusiv a actelor de modificare

12

12. Autentificarea oricăror alte acte al căror obiect este neevaluabil în bani

2

13. Întocmirea actelor de protest al cambiilor, cecurilor şi al altor titluri la ordin

29

14. Legalizarea semnăturilor, a specimenelor de semnătură şi a sigiliilor, dare de dată certă, certificarea unor fapte, pentru fiecare act

6

15. Legalizarea de copii de pe înscrisurile prezentate de părţi sau din arhiva notarului public, pentru fiecare copie

2

16. Legalizarea traducerii de către notarul public autorizat sau legalizarea semnăturii traducătorului, pentru fiecare exemplar

3

17. Primirea în depozit a înscrisurilor şi documentelor pe timp de un an sau fracţiune de un an, pentru fiecare exemplar

2

18. Eliberări de duplicate de pe actele notariale şi reconstituiri de acte originale

3

19. Taxa asupra succesiunilor, după valoarea acestora, se stabileşte astfel:2)

x

a) până la 5.784,40 lei

3% dar nu mai puţin de 6 lei pentru fiecare moştenitor

b) de la 5.784,41 lei la 29.148,90 lei

175 lei + 2% pentru suma ce depăşeşte 5.784 lei

c) de la 29.148,91 lei la 58.184,50 lei

641 lei + 1% pentru suma ce depăşeşte 29.149 lei

d) peste 58.184,50 lei

932 lei + 0,5% pentru suma ce depăşeşte 58.185 lei

20. Efectuarea oricăror altor acte notariale necuprinse la pct. 11-18, pentru fiecare act

2

1) Potrivit prevederilor art. 284 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificat şi completat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2004, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, aprobată cu modificări prin Legea nr. 96/2005, taxele de timbru prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate şi ale altor drepturi reale ce au ca obiect terenuri fără construcţii, din extravilan, se reduc la jumătate.
2) Potrivit prevederilor art. 284 alin. (11) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, nu se datorează taxa asupra succesiunii, prevăzută de Ordonanţa Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată, cu modificările ulterioare, dacă încheierea procedurii succesorale a fost făcută în termen de un an de la data decesului autorului bunurilor.

 

III.LEGEA NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru
 - ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU

Extras din norma juridică

TAXA EXTRAJUDICIARA DE TIMBRU
- RON -

CAP. 1. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte servicii prestate de unele instituţii publice

x

1. Eliberarea de către organele administraţiei publice centrale şi locale, de alte autorităţi publice, precum şi de instituţii de stat, care, în exercitarea atribuţiilor lor, sunt în drept să certifice anumite situaţii de fapt, a certificatelor, adeverinţelor şi a oricăror alte înscrisuri prin care se atestă un fapt sau o situaţie, cu excepţia acelor acte pentru care se plăteşte o altă taxă extrajudiciară de timbru mai mare

1

2. Eliberarea certificatelor de proprietate asupra animalelor, pe cap de animal:

x

- pentru animale sub 2 ani

1

- pentru animale peste 2 ani

1

3. Certificarea (transcrierea) transmisiunii proprietăţii asupra animalelor, pe cap de animal, în bilete de proprietate:

x

- pentru animale sub 2 ani

1

- pentru animale peste 2 ani

3

4. Eliberarea certificatelor fiscale

4

5. Eliberarea, la cerere, a certificatelor medico-legale şi a altor certificate medicale folosite în justiţie

1

6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor de cazier judiciar

1

7. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a schimbării numelui şi a sexului

11

8. Înregistrarea, la cerere, în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei

1

9. Transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autorităţile străine

1

10. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară, ia cerere, a actelor de stare civilă

1

11. Eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate

1

CAP. 2. Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea permiselor de vânătoare şi de pescuit

x

1. Acte de identitate:

x

a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor de identitate (inclusiv a celor provizorii) şi a buletinelor de identitate pentru cetăţenii români, eliberarea carnetelor de identitate, precum şi eliberarea sau prelungirea valabilităţii legitimaţiilor provizorii pentru cetăţenii străini şi persoanele fără cetăţenie

1

b) înscrierea menţiunilor privind schimbarea domiciliului sau a reşedinţei

1

c) viza anuală a carnetelor de identitate ale cetăţenilor străini şi ale persoanelor fără cetăţenie

4

d) eliberarea unor noi cărţi, buletine, carnete de identitate şi legitimaţii provizorii în locul celor pierdute, furate sau deteriorate

4

2. Înregistrarea cererilor persoanelor fizice şi juridice privind furnizarea unor date din Registrul permanent de evidenţă a populaţiei

1

3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de vânătoare

2

4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor de pescuit

1

CAP. 3. Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea obţinerii permiselor de conducere

x

1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule:

x

a) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din subcategoria A1

3

b) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoria A

4

c) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile B, B1, B+E

5

d) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1, D1, Tr

10

e) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule aparţinând uneia dintre categoriile sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D, Tb, Tv

12

f) obţinerea permisului de conducere valabil pentru autovehicule din categoriile C+E, D+E

15

2. Taxe pentru examinarea persoanelor care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor prevăzute la pct.3

de 5 ori taxele prevăzute la pct. 1 corespunzător fiecărei categorii şi subcategorii de autovehicule

3. Taxe pentru examinarea persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat

dublul taxelor prevăzute la pct. 1

4. Taxe pentru examinarea persoanelor care au fost respinse de trei ori ia examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere

de 3 ori taxele prevăzute la pct. 1 ori, după caz, la pct. 2 sau 3

CAP. 4 Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe

x

1. Taxe de înmatriculare permanentă sau temporară a autovehiculelor şi remorcilor:

x

a) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată de până la 750 kg inclusiv

26

b) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată cuprinsă între 750 kg inclusiv şi 3.500 kg inclusiv

52

c) autovehicule şi remorci cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3.500 kg

104

2. Taxe de autorizare provizorie a circulaţiei autovehiculelor şi remorcilor neînmatriculate permanent sau temporar

7

3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru probe a autovehiculelor şi remorcilor

296

CAP. 5 Taxe pentru eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor dobândite în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991*)

11 lei/hectar sau fracţiune de hectar

*) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2004 privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 34/2005, taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute la cap. V din anexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările ulterioare, nu se mai datorează.

IV.ORDONANŢA NR. 32/1995 privind timbrul judiciar

Denumirea operaţiunii juridice

Cuantumul timbrului judiciar (RON)

1. Cerere de chemare în judecată (fond)

0,3

2. Cerere de chemare în judecată (căi de atac)

0,15

3. Cerere (fond, căi de atac) cu valoare mai mare de 100 RON, excepţie contencios administrativ

1,5

4. Cerere (fond, căi de atac) cu valoare mai mare de 1000 RON, excepţie contencios administrativ

3

5. Cerere (fond, căi de atac) cu valoare mai mare de 10.000 RON, excepţie contencios administrativ

5

6. Cereri adresate Parchetului Judiciar de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

0,3

7. Cereri adresate instanţelor judecătoreşti pentru eliberarea de copii, certificate, învestirea cu formulă executorie, transcrierea (întabularea) în registrele de publicitate a înstrăinărilor de imobile, înscrierea drepturilor de ipotecă, orice alte notări în registrele de publicitate, notificări şi somaţii comunicate prin executorii judecătoreşti, orice alte cereri care nu fac obiectul activităţii de judecată, dar sunt supuse taxei judiciare de timbru

0,15

Denumirea operaţiunii juridice

Cuantumul timbrului judiciar (RON)

8. Cereri de acordare a cetăţeniei sau de renunţare la cetăţenie

1,5

9. Supralegalizarea semnăturii şi a sigiliului notarului public

0,15 pentru fiecare exemplar

10. Actele notarilor publici, pentru care legea prevede taxă de timbru în sumă fixă

0,15

11. Acte notariale care au ca obiect o valoare mai mare de 100 RON

1,5

12. Acte notariale care au ca obiect o valoare mai mare de 1000 RON

3

13. 11. Acte notariale care au ca obiect o valoare mai mare de 10.000 RON

5